Claudi Casals

Thương mại điện tử cho phép chúng tôi năng động, tầm nhìn mới về kinh doanh, tính linh hoạt cao hơn và đồng thời có khả năng cạnh tranh. Nhưng lợi ích tỷ lệ thuận với công sức bỏ ra và từ đó sự quan tâm của tôi xuất phát từ sự quan tâm và mong muốn làm việc cho những mục tiêu mà tôi có thể định hướng.