ඊසාක්

තාක්ෂණය සහ ඊ-වාණිජ්‍යය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. සියලු වර්ගවල සබැඳි නිෂ්පාදනවල පාරිභෝගිකයන්, සහ PrestaShop වැනි වේදිකා සමඟ සබැඳි වෙළඳසැල් නිර්මාණය කිරීමේ පළපුරුද්ද සහ ඒ හා සමානයි. සෑම විටම මේ ලෝකයට සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම යාවත්කාලීන වීමට උත්සාහ කරයි.

අයිසැක් 1 අප්රේල් මාසයේ සිට ලිපි 2022 ක් ලියා ඇත