සුසානා මරියා අර්බානෝ මාටියෝස්

අලෙවිකරණ, වෙළඳ ප්‍රචාරණ සහ අලෙවිකරණ අංශයේ ව්‍යාපාර විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව, ප්‍රවෘත්ති ලෝකයේ ගිලී ඇති අතර, නව තාක්‍ෂණයේ සිට කුතුහලය දක්වා සෑම අංශයකම, මූල්‍ය, විදේශ විනිමය, මුදල්, විශේෂ market කොටස්, වෙළඳපල, ආයෝජන සහ අරමුදල්වල ප්‍රවෘත්ති, නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපලවල පෙම්වතා, මූල්‍ය පා .කයන්ට හොඳම ප්‍රවෘත්ති සහ උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ ලබා දීමට අත්‍යවශ්‍ය සංයෝගයකි.