ජෝස් ඉග්නේෂියෝ

අප කරන සියලුම මූල්‍ය ගනුදෙනු වල අන්තර්ජාල අංශය කෙරෙහි ඇති ආශාව. එබැවින් ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ්‍යයේ නවතම ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටීමට වඩා හොඳ දෙයක් නැත.

ජෝස් ඉග්නේෂියෝ 183 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත