លោកអ៊ីសាក

ស្រលាញ់បច្ចេកវិទ្យា និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលអនឡាញគ្រប់ប្រភេទ និងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតហាងអនឡាញជាមួយនឹងវេទិកាដូចជា PrestaShop និងស្រដៀងគ្នា។ តែងតែព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងពិភពលោកនេះ។

អ៊ីសាកបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០២០