លោក Jose Ignacio

ចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់វិស័យអនឡាញចាប់តាំងពីវាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលយើងធ្វើ។ ហេតុដូច្នេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការយកចិត្តទុកដាក់លើព័ត៌មានថ្មីបំផុតនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចទេ។

លោក Jose Ignacio បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៨៣ អត្ថបទចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៩