ក្លូន Claudi

ទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចអនុញ្ញាតឱ្យយើងមានភាពស្វាហាប់ដែលជាចក្ខុវិស័យថ្មីនៃការធ្វើជំនួញភាពបត់បែនកាន់តែច្រើននិងក្នុងពេលតែមួយមានការប្រកួតប្រជែង។ ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍គឺសមាមាត្រទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយពីទីនោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកើតឡើងពីការព្រួយបារម្ភនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការដើម្បីគោលបំណងដែលខ្ញុំអាចដឹកនាំបាន។

Claudi Casals បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៦ អត្ថបទចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៩