ខាមេនរ៉ូឌ្រីហ្គោស

គ្រូនិងទីប្រឹក្សាដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។ ជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺគំនិតបង្កើតគម្រោងអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍន៍។ បញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំគឺលុបបំបាត់ការចំណាយថេរបង្វែរការផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងសេវាកម្មទៅអ៊ីនធឺណិត។

Carmen Rodriguez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៨ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៤