ទម្លាក់ពិន្ទុ

ទម្លាក់ពិន្ទុដែលជាមធ្យោបាយលឿនបំផុតក្នុងការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នក

ពាណិជ្ជកម្មកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរនិងបន្តជាប្រចាំ។ ជាមួយនឹងការមកដល់នៃអេឡិចត្រូនិចជម្រើសកាន់តែច្រើនត្រូវបានបើកហើយទីផ្សារ…