જોસ ઇગ્નાસીયો

Sectorનલાઇન ક્ષેત્ર માટે ઉત્સાહ, કારણ કે તે આપણા દ્વારા કરવામાં આવેલા તમામ નાણાકીય વ્યવહારોમાં હાજર છે. તેથી, ઇલેક્ટ્રોનિક વાણિજ્યના તાજેતરના સમાચારો પર નજર રાખવા કરતાં વધુ કંઇ સારું નહીં.