سوزانا ماریا اوربانو ماتئوس

دیپلم علوم بازرگانی ، در شاخه بازاریابی ، تبلیغات و بازاریابی ، غرق در دنیای اخبار ، در همه زمینه ها از فن آوری های جدید تا کنجکاوی ها ، متخصص امور مالی ، فارکس ، ارزها ، بورس ، سرمایه گذاری و اخبار در صندوق ها ، اما به طور عمده عاشق بازارهای ملی و بین المللی ، ترکیبی اساسی برای دریافت و ارائه بهترین اخبار و توصیه ها به خوانندگان مالی.

Susana Maria Urbano Mateos از دسامبر 756 تاکنون 2015 مقاله نوشته است